POROZUMIENIE CO DO WARUNKÓW

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Państwem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("Państwo") a ADO ("Firma", "my", "nas" lub "nasz"), dotyczącą Państwa dostępu i korzystania ze strony internetowej adoebike.store, jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych z nią związanych, powiązanych lub w inny sposób połączonych (łącznie "Strona"). Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na przestrzeganie wszystkich niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi postanowieniami niniejszych warunków użytkowania, wówczas obowiązuje Cię wyraźny zakaz korzystania ze strony i musisz natychmiast zaprzestać korzystania z niej.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach użytkowania, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania w celu uzyskania informacji o aktualizacjach. Użytkownik podlega zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i uznaje się, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Witryna nie jest dostosowana do przepisów branżowych (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje z Państwem podlegałyby takim przepisom, nie mogą Państwo z niej korzystać. Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani się w niej rejestrować.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie "Zawartość") oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie "TAK JAK JEST", wyłącznie do informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania ze Strony, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.

REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie informacje rejestracyjne, które podajesz, będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz utrzymywać dokładność tych informacji i niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu; (4) użytkownik nie jest nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (5) użytkownik nie uzyska dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub nie-ludzkich, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie sposoby korzystania z konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika, jeśli według naszego uznania nazwa ta jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny w celach innych niż te, dla których udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie popierane lub zatwierdzane przez nas.

Jako użytkownik Witryny, zgadzasz się nie:

 1. Systematycznego pobierania danych lub innych treści z Witryny w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody z naszej strony.
 2.  Oszukiwanie, wyłudzanie lub wprowadzanie w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 3.  Obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócić funkcje związane z bezpieczeństwem Strony, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia dotyczące korzystania z witryny i/lub treści w niej zawartych.
 4.  Zdyskredytować, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.
 5.  Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innych osób.
 6.  Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń dotyczących nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 7.  Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 8.  Wykorzystanie Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 9.  Angażować się w nieautoryzowane obramowanie lub linkowanie do Witryny.
 10.  Wgrywanie lub przesyłanie (lub próby wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie dużych liter i spamowanie (ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, funkcje, działanie lub utrzymanie Witryny.
 11.  Zaangażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak użycie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub użycie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 12.  Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek treści.
 13.  Próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę albo używania nazwy użytkownika innego użytkownika.
 14.  Sprzedać lub w inny sposób przekazać swój profil.
 15.  Przesyłanie lub przekazywanie (lub próby przesyłania lub przekazywania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, czystych formatów wymiany grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "pcms").
 16.  Zakłócania, przerywania lub tworzenia nadmiernego obciążenia dla Strony, sieci lub usług połączonych ze Stroną.
 17.  Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić żadnemu z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie użytkownikowi jakiejkolwiek części Strony.
 18.  Próby obejścia wszelkich środków stosowanych przez Stronę, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 19.  Kopiowanie lub adaptowanie oprogramowania Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 20.  Rozszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
 21.  Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem użycia standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, nie należy używać, uruchamiać, rozwijać ani rozpowszechniać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, żadnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, ani używać lub uruchamiać żadnego nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 22.  Korzystać z usług pośrednika lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Stronie.
 23.  Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 24.  Używania Strony w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna może zapraszać do czatu, udziału w blogach, tablicach ogłoszeń, forach internetowych i innych funkcjach, a także może dawać możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Witrynę, w tym między innymi tekstu, tekstów, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zbiorczo zwanych "Wkładem"). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie materiały przesyłane przez użytkownika mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1.   Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym, ale nie tylko, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych jakiejkolwiek strony trzeciej.
  2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie oraz upoważnienie nas, Strony i innych użytkowników Strony do wykorzystania Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
  3. Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Wkładach na użycie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
  4. Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
  5. Wkład użytkownika nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
  6. Twoje wypowiedzi nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze lub w inny sposób niewłaściwe (według naszej oceny).
  7. Twoje Wkłady nie ośmieszają, nie szydzą, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
  8. Twoje Wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie oraz do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub klasy osób.
  9. Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów lub zasad.
  10. Twoje Wkłady nie naruszają prawa do prywatności lub reklamy jakiejkolwiek strony trzeciej.
  11. Twoje Wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które wyłudzają dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy.
  12. Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w inny sposób mającego na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich.
  13. Twoje Wkłady nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy, które są związane z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
  14. Wkład użytkownika nie narusza w inny sposób, ani nie zawiera linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższych zasad stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować m.in. rozwiązaniem lub zawieszeniem prawa do korzystania z Witryny.

LICENCJA NA SKŁADKĘ

Umieszczając swoje Wkłady w jakiejkolwiek części Strony lub udostępniając Wkłady na Stronie poprzez powiązanie swojego konta ze Strony z którymkolwiek z Twoich kont w sieciach społecznościowych, automatycznie przyznajesz, a Ty oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przyznania, nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji do hostingu, używania, kopiowania, reprodukcji, ujawniania, sprzedaży, odsprzedaży, publikowania, nadawania, retuszowania, archiwizowania, przechowywania, buforowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, formatowania, tłumaczenia, przesyłania, wypisywania (w całości lub w części) i dystrybucji takich Wkładów (w tym, bez ograniczeń, Twojego wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, oraz do przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac takich Wkładów, oraz udzielania i upoważniania sublicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może mieć miejsce w dowolnych formatach medialnych i poprzez dowolne kanały medialne.

Ta licencja ma zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanej lub rozwiniętej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas twojego imienia, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w zależności od przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz osobistych i komercyjnych zdjęć dostarczonych przez ciebie. Zrzekasz się wszelkich praw moralnych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób naruszone w Twoich Wkładach.

Nie posiadamy żadnych praw własności do Twoich Materiałów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoim wkładzie w jakimkolwiek miejscu na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzasz się uwolnić nas od wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.

Mamy prawo, według własnego uznania, (1) edytować, przeredagować lub w inny sposób zmienić dowolny Wkład; (2) zmienić kategorię dowolnego Wkładu w celu umieszczenia go w bardziej odpowiednim miejscu na Stronie; oraz (3) wstępnie skontrolować lub usunąć dowolny Wkład w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wypowiedzi.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW

Możemy udostępnić użytkownikowi obszary na Stronie, w których może on umieszczać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, użytkownik musi spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć pierwsze doświadczenia z osobą/podmiotem recenzowanym; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych profanacji, ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

Możemy zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji lub usuwania ich, nawet jeśli ktoś uzna je za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzone i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub opinie naszych oddziałów lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną recenzję ani za żadne roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni opłacone, przenoszalne i sublicencjonowalne prawo i licencję na reprodukcję, modyfikację, tłumaczenie, transmisję za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub dystrybucję wszystkich treści związanych z recenzjami.

SOCIAL MEDIA

W ramach funkcjonalności Witryny możesz połączyć swoje konto z kontami online posiadanymi przez Ciebie u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto to "Konto Strony Trzeciej") poprzez: (1) podanie danych do logowania do Konta Strony Trzeciej za pośrednictwem Witryny; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Twojego Konta Strony Trzeciej, co jest dozwolone zgodnie z odpowiednimi warunkami regulującymi korzystanie przez Ciebie z każdego Konta Strony Trzeciej. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś uprawniony do ujawnienia nam swoich danych logowania do Konta Stron Trzecich i/lub udzielenia nam dostępu do swojego Konta Stron Trzecich, bez naruszania przez Ciebie jakichkolwiek zasad i warunków regulujących Twoje korzystanie z danego Konta Stron Trzecich oraz bez zobowiązywania nas do wnoszenia jakichkolwiek opłat lub poddawania nas jakimkolwiek ograniczeniom w korzystaniu z Konta Stron Trzecich nałożonym przez ich usługodawcę. Udzielając nam dostępu do Kont Stron Trzecich, rozumiesz, że (1) możemy uzyskać dostęp, udostępnić i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie treści, które dostarczyłeś i przechowujesz na swoim Koncie Stron Trzecich ("Treści serwisów społecznościowych"), aby były one dostępne na i za pośrednictwem Strony za pośrednictwem Twojego konta, w tym bez ograniczeń wszelkie listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z Twojego Konta Stron Trzecich dodatkowe informacje w zakresie, o którym zostałeś poinformowany, gdy połączysz swoje konto z Kontem Stron Trzecich. W zależności od wybranych przez Ciebie Kont Stron Trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności, które ustawiłeś na tych Kontach Stron Trzecich, informacje umożliwiające identyfikację osoby, które umieszczasz na swoich Kontach Stron Trzecich, mogą być dostępne na i poprzez Twoje konto na Stronie. Należy pamiętać, że jeśli Konto Strony Trzeciej lub związana z nim usługa staną się niedostępne lub nasz dostęp do takiego Konta Strony Trzeciej zostanie przerwany przez dostawcę usługi strony trzeciej, wówczas Treści Sieci Społecznej mogą nie być już dostępne na i za pośrednictwem Strony. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili wyłączyć połączenie między swoim kontem na Stronie a Kontami osób trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z DOSTAWCAMI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z JEGO KONTAMI ZEWNĘTRZNYMI SĄ REGULOWANE WYŁĄCZNIE UMOWĄ (UMOWAMI) Z TAKIMI DOSTAWCAMI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. Nie podejmujemy żadnych wysiłków w celu sprawdzenia jakichkolwiek treści w sieciach społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym, ale nie tylko, pod kątem dokładności, legalności lub braku naruszenia prawa, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści w sieciach społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp do książki adresowej poczty elektronicznej powiązanej z kontem osoby trzeciej oraz do listy kontaktów przechowywanej w urządzeniu mobilnym lub komputerze typu tablet wyłącznie w celu zidentyfikowania i poinformowania użytkownika o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania ze Strony. Możesz dezaktywować połączenie między Stroną a swoim kontem osoby trzeciej, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych lub poprzez ustawienia swojego konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego konta osoby trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostały powiązane z Twoim kontem.

SUBMISJE

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony ("Materiały") przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Wyrażasz zgodę na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do Twoich Materiałów.

ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejszy Regulamin, w tym m.in. do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) jakiegokolwiek Twojego Wkładu lub jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Witryny lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Witryna jest umieszczona w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Strony z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie ze Strony przekazuje swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych.

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał dostępny na lub za pośrednictwem Strony narusza prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas przy użyciu informacji kontaktowych podanych poniżej ("Powiadomienie"). Kopia zgłoszenia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowywała materiał, którego dotyczyło zgłoszenie. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli w Powiadomieniu podasz istotne nieprawdziwe informacje. W związku z tym, jeśli nie są Państwo pewni, że materiał znajdujący się na Stronie lub połączony z nią narusza Państwa prawa autorskie, powinni Państwo rozważyć skontaktowanie się najpierw z prawnikiem.

TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMIEŚCIŁ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu usuniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania się i tworzenia nowych kont pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania działania całości lub części Strony bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie działania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Strona będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczać problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów, a także potrzebować przeprowadzić konserwację związaną z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny podczas jakichkolwiek przestojów lub przerw w działaniu Witryny. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Strony lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny ("Spór", a łącznie "Spory") wniesionych przez użytkownika lub nas ("Strona", a łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od jednej ze Stron do drugiej.

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) nie należy łączyć arbitrażu z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby stosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był wnoszony w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę praw własności intelektualnej Strony lub dotyczące ważności tych praw; (b) wszelkie spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia lub powstałe w wyniku takich zarzutów; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli to postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze stron nie zdecyduje się na arbitraż sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy w obrębie sądów wymienionych jako właściwe powyżej, a strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

KOREKTY

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

DISCLAIMER

STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRONY I NASZYCH USŁUG NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE ZE STRONĄ I JEJ UŻYTKOWANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH ZE STRONĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku: (1) Twojego Wkładu; (2) korzystania ze Strony; (3) naruszenia niniejszego Regulaminu; (4) jakiegokolwiek naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; (5) naruszenia przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które Użytkownik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, a Użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, po uzyskaniu wiedzy o nich.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane przekazywane przez Państwa na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, jak również dane związane z Państwa korzystaniem ze Strony. Mimo że wykonujemy regularne, rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez niego przy użyciu Strony. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne.

UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeżeli jakakolwiek skarga złożona u nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się pisemnie z Jednostką Pomocy w Składaniu Skarg przy Wydziale Usług Konsumenckich w Kalifornii.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w każdej chwili przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Tobą a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania oraz brak podpisania przez strony niniejszego dokumentu w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

KONTAKT

W celu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej Serwisu lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem:

ado@adoebike.com