Voorwaarden van de dienst

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” bottom_margin=”30px” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en ADO ("Bedrijf", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de adoebike.store website en alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die daarmee verband houden, eraan gekoppeld zijn of anderszins ermee verbonden zijn (gezamenlijk de "Site"). U gaat ermee akkoord dat door het bezoeken van de Site, u hebt gelezen, begrepen, en akkoord gebonden te zijn aan al deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden , dan is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en dient u het gebruik onmiddellijk te staken.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht op het ontvangen van specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waardoor wij zouden worden onderworpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet op maat gemaakt om te voldoen aan industriespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten onderhevig zouden zijn, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich op de Site registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafieken op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erin voorkomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De Content en de Merken worden op de Site "AS IS" aangeboden, uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk zult bijwerken indien nodig; (3) u de wettelijke bevoegdheid hebt en ermee instemt zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden; (4) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waarin u verblijft; (5) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site zal geen inbreuk maken op toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan nodig zijn dat u zich registreert op de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site ter beschikking stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om niet:

 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site halen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2.  Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.
 3.  veiligheidsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.
 4.  Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar onze mening.
 5.  Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 6.  Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 7.  De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 8.  De Site te gebruiken om te adverteren of aan te bieden goederen en diensten te verkopen.
 9.  Niet-toegestane framing van of koppelingen naar de Site.
 10.  geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogingen daartoe te doen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door anderen wordt belemmerd of waardoor het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wordt gewijzigd, aangetast, verstoord, gewijzigd of gestoord.
 11.  geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 12.  Het copyright of andere eigendomsrechten verwijderen van enige Inhoud.
 13.  Pogingen om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 14.  Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 15.  materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").
 16.  De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren, te onderbreken of overmatig te belasten.
 17.  onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 18.  Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 19.  De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20.  het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 21.  Behalve als gevolg van standaardgebruik van zoekmachines of internetbrowsers, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een spider, robot, spiekhulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang krijgt tot de Site, of het gebruiken of lanceren van een ongeoorloofd script of andere software.
 22.  Een aankoopagent of aankoopbemiddelaar gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 23.  Ongeoorloofd gebruik te maken van de Site, inclusief het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 24.  De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, door te geven, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden aan ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafieken, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verstuurt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 1.   De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of voorstelling, en de toegang, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden, en zullen dat ook niet doen.
  2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
  3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke manier overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken.
  4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
  5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings, of andere vormen van aansporing.
  6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
  7. Uw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
  8. Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van die termen) en om geweld tegen een bepaalde persoon of klasse van personen te bevorderen.
  9. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
  10. Uw Bijdragen geen inbreuk maken op de privacy of publiciteitsrechten van derden.
  11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de leeftijd van 18 jaar of mensen onder de leeftijd van 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
  12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
  13. Uw Bijdragen bevatten geen kwetsende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  14. Uw Bijdragen niet anderszins in strijd zijn met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Door het plaatsen van uw Bijdragen op een deel van de Site of het toegankelijk maken van Bijdragen op de Site door uw account van de Site te koppelen aan een van uw sociale netwerk accounts, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht heeft om, ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, overdragen, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), en distribueren van dergelijke Bijdragen (met inbegrip van, zonder beperking, uw afbeelding en stem) voor enig doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden, of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties van het voorgaande te verlenen en te autoriseren. Het gebruik en de verspreiding kan gebeuren in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld zal worden, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en elk van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn geldend gemaakt in uw Bijdragen.

Wij doen geen aanspraak op enig eigendomsrecht op uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en om af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, in onze enige en absolute discretie, (1) te bewerken, redigeren, of anderszins wijzigen van alle Bijdragen; (2) opnieuw categoriseren van alle Bijdragen om ze te plaatsen in meer geschikte locaties op de Site, en (3) vooraf te screenen of te verwijderen van alle Bijdragen op elk gewenst moment en om welke reden, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR HERZIENINGEN

Wij kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of ratings achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen beledigende godslastering bevatten, of grof, racistisch, beledigend, of haatdragend taalgebruik; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, of handicap; (4) uw recensies mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten indien u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettelijkheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen recensies te plaatsen, hetzij positief of negatief.

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. Wij hebben geen enkele verplichting om recensies te screenen of om recensies te verwijderen, zelfs niet als iemand recensies verwerpelijk of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de meningen van een van onze filialen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor recensies of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die het gevolg zijn van een recensie. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, over te brengen via welk middel dan ook, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site, kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij derden service providers (elk van deze accounts, een "Derden Account") door ofwel: (1) het verstrekken van uw Derden Account login-informatie via de Site; of (2) ons toegang te verlenen tot uw Derden Account, zoals is toegestaan onder de toepasselijke bepalingen en voorwaarden die uw gebruik van elke Derden Account regelen. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent om inloggegevens van uw Derden Account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden Account, zonder dat u inbreuk maakt op enige van de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Derden Account, en zonder dat u ons verplicht tot het betalen van enige vergoeding of ons onderwerpt aan enige gebruiksbeperkingen opgelegd door de derde-partij service provider van de Derden Account. Door ons toegang te verlenen tot Accounts van Derden, begrijpt u dat (1) wij toegang kunnen krijgen tot alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw Derden-account (de "Inhoud van het Sociale Netwerk"), deze beschikbaar kunnen maken en opslaan (indien van toepassing) zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vriendenlijsten en (2) wij aanvullende informatie kunnen verstrekken aan en ontvangen van uw Derden-account voor zover u hiervan op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de Derden-account. Afhankelijk van de Accounts van Derden die u kiest en met inachtneming van de privacy-instellingen die u in dergelijke Accounts van Derden hebt ingesteld, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u in uw Accounts van Derden plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de Site. Houd er rekening mee dat als een account van derden of de bijbehorende dienst niet meer beschikbaar is of als onze toegang tot een dergelijke account van derden wordt beëindigd door de serviceprovider van de derde partij, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Site en uw Derden Accounts op elk gewenst moment uit te schakelen. LET OP: UW RELATIE MET DE EXTERNE DIENSTVERLENERS DIE ZIJN GEKOPPELD AAN UW ACCOUNTS VAN DERDEN WORDT UITSLUITEND BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE EXTERNE DIENSTVERLENERS. Wij doen geen moeite om de inhoud van Sociale Netwerken voor enig doel te controleren, inclusief maar niet beperkt tot, op juistheid, wettigheid of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van Sociale Netwerken. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een Derden-account en uw lijst met contactpersonen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend met het doel u te identificeren en u te informeren over de contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd voor het gebruik van de Site. U kunt de verbinding tussen de Site en uw Derden-account deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). Wij zullen proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijke Derden-account is verkregen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor alle wettige doeleinden, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins onbruikbaar te maken; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die bedoeld is om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te bevorderen.

PRIVACY BELEID

Wij geven om de privacy en veiligheid van gegevens. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Let op: de Site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de Site bezoekt vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draagt u door uw voortdurend gebruik van de Site uw gegevens over aan de Verenigde Staten, en stemt u ermee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten.

AUTEURSRECHTINBREUKEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de hieronder vermelde contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Melding zal worden verzonden naar de persoon die het materiaal in de Melding heeft geplaatst of opgeslagen. Wij wijzen u erop dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade indien u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u niet zeker weet of materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar gelinkt wordt, uw auteursrecht schendt, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EENDER WELKE PERSOON OM EENDER WELKE REDEN OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS INBREUK OP EENDER WELKE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST VERVAT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OP EENDER WELKE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, straf-, en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele Onderhandelingen

Om de beslechting te bespoedigen en de kosten te beheersen van geschillen, disputen of vorderingen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") aanhangig worden gemaakt, komen de Partijen overeen om eerst te proberen om over elk geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen alvorens een arbitrageprocedure in te leiden. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van een Partij aan de andere Partij.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal blijven tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren op basis van een groepsactie of om gebruik te maken van procedures voor groepsacties; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of enige andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onder de bovenstaande bepalingen inzake informele onderhandelingen en bindende arbitrage vallen: (a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming, of met betrekking tot de geldigheid van, intellectuele-eigendomsrechten van een partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, of ongeoorloofd gebruik; en (c) vorderingen tot het gelasten van een voorlopige voorziening. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen kiezen voor arbitrage van enig Geschil dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk Geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR DERDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT WEERGEGEVEN, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ALLES WAT HIERIN IN TEGENDEEL IS VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT BLIJVEN TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD. BEPAALDE WETTEN VAN AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u verbonden bent via de Site. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke claims, acties of procedures die onder deze schadeloosstelling vallen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verstuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren zijn elektronische communicaties. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch, via e-mail en op de Site aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen die voortvloeien uit wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

GEBRUIKERS EN BEWONERS VAN CALIFORNIË

Indien een klacht met ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs.

DIVERSE

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging, of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje.

Bedrijfsnaam:ICEBOX NETWORK SL

Adres bedrijf:C/Resurreccion 3, Bajo, Madrid

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

[email protected]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wil je weten wat voor ophef er gaande is in de e-bike wereld?
Stap op de ADO-trein en mis nooit meer een update!

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Afbeelding
 • SKU
 • Rating
 • Prijs
 • Voorraad
 • Beschikbaarheid
 • Toevoegen aan mandje
 • Beschrijving
 • Gewicht
 • Afmetingen
 • Aanvullende informatie
 • Attributen
 • Aangepaste kenmerken
 • Aangepaste velden
Click outside to hide the comparison bar
Compare